Személyes adatok védelme

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOKNAK A GEMERI REGIONÁLIS TURISZTIKAI SZERVEZET ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁRÓL

Tájékoztató a személyes adatoknak a Gömör Regionális Turisztikai Szervezet által történő feldolgozásáról a Gemer 13. és 14. cikke alapján az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 18/2018. sz. törvény 19. és 20. §-a szerint.

 1. Üzemeltető

Gömör Regionális Turisztikai Szervezet, székhelye: Muránska 1331/4, 050 01 Revúca, IČO: 51837099 (a továbbiakban is: "Üzemeltető").

 1. Az Üzemeltető felelős személyének elérhetőségei

A személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos ügyekben az Üzemeltető felelősével e-mailben léphet kapcsolatba a info@regiongemer.sk e-mail címen.

 1. Általános információk

Az Üzemeltető a személyes adatokat az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „Rendelet“) és a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: „Törvény“) szerint kezeli.

Az üzemeltető a személyes adatokat közvetlenül Öntől, mint érintettől (a továbbiakban is „Érintett“) vagy más személytől szerzi be, aki az Ön személyes adatait átadja nekünk. Ez akkor merülhet fel, ha az üzemeltető nem közvetlenül Öntől, hanem más személytől szerez személyes adatokat; ezért ez a dokumentum valamennyi Érintett személyt tájékoztatja, mivel az Art. 13. cikke, valamint a Rendelet 13. cikkének megfelelően. 14. rendelet / 19. § és 20. §-a szerint.

 1. A személyes adatok feldolgozásának céljai

Az üzemeltető az Ön személyes adatait kizárólag a jogszerűség elvének megfelelően, az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában meghatározott személyes adatok kezelésének céljaira kezeli, ha az üzemeltető esetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

Szerződéses kötelezettségek teljesítése -Az üzemeltető az Érintettel kötött szerződés teljesítése során kezeli a személyes adatokat, a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben. A személyes adatok kezelése a szerződéses kötelezettségek teljesítése során történik, pl. az üzemeltető és az Érintett között létrejött adásvételi szerződés, csereszerződés, szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés stb. megkötésekor.

A jogi kötelezettségek teljesítése -Az üzemeltető az Ön személyes adatait jogi kötelezettségek teljesítése során is kezeli. Ezek a jogi kötelezettségek például az adószabályokból, az ellenőrzésekkel, a számvitellel kapcsolatos előírásokból stb. eredő kötelezettségek.

Létfontosságú érdekek védelme - az Ön személyes adatainak feldolgozására akkor is sor kerülhet, ha az üzemeltető az Érintett létfontosságú érdekeit védi.

Közérdekű feladat ellátása vagy közhatalom gyakorlása - Az üzemeltető mint magasabb területi egység közérdekű feladatokat, valamint a közhatalom gyakorlása során a külön jogszabályokból eredő, az üzemeltető hatáskörébe tartozó feladatokat lát el. Ezért köteles személyes adatokat kezelni. A személyes adatok kezelése pl. abban az esetben jön létre, ha az üzemeltető közigazgatási szerv.

Az üzemeltető jogos érdeke -Az üzemeltető a személyes adatokat jogos érdek alapján is kezeli, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés az üzemeltető vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek figyelemmel kíséréséhez szükséges, amennyiben ezek az érdekek nem ellensúlyozzák az Érintett személy előnyeit vagy alapvető jogait és szabadságait. Jogos érdek Az üzemeltető pl. az üzemeltető címén lévő helyiségek ellenőrzése során a vagyonvédelem miatt, az üzemeltető bemutatásával kapcsolatos egyes tevékenységek során stb.

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához – Az üzemeltető a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján is kezeli. Az üzemeltető az Érintett hozzájárulását minden olyan esetben kéri, amikor az a személyes adatok feldolgozásához szükséges. A személyes adatok hozzájárulása alapján történő feldolgozására például az üzemeltetővel kapcsolatos információk e-mailben történő megküldése, az Érintett személy versenyen való részvétele stb. esetén kerül sor.

Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti jogalapok alapján kezeli, miközben meghatározza, hogy a személyes adatok kezelésének jogi vagy szerződéses követelménye, illetve jogos érdeke van-e. Az üzemeltető közérdekű érdekeit az üzemeltető adatkezelési tevékenységének nyilvántartása tartalmazza.

Az üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatok hiányában bizonyos esetekben nem lenne lehetséges az üzemeltető jogszabályban és/vagy jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítése, az üzemeltető által közérdekből / közhatalom gyakorlása során az üzemeltető által ellátott feladat nem lenne teljesíthető, illetve nem lehetne szerződést és/vagy egyéb szerződéses kapcsolatot kötni az üzemeltető és az Érintett között.

A személyes adatok kezelésének összes célját az üzemeltető adatkezelési tevékenységének nyilvántartására kattintva találja meg.

 1. A személyes adatok kategóriái

Az üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez szükséges személyes adatokat mindig a minimalizálás elvét követve kezeli, hogy az üzemeltető megfeleljen a szerződéses és jogi követelményeknek, szükség esetén létfontosságú érdekeket védjen, közérdekű és közhatalmi feladatokat lásson el, vagy olyan személyes adatokat kezeljen, amelyek kezeléséhez az érintett hozzájárulását adta, vagy olyan személyes adatokat kezeljen, amelyek kezeléséhez jogos érdeke fűződik.

Az üzemeltető elsősorban a természetes személyek, jogi személyek képviselőinek azonosító adatait és elérhetőségi adatait - név, vezetéknév, cím (állandó, ideiglenes lakóhely/székhely), születési idő, személyi igazolvány száma, aláírás, e-mail cím, telefonszám vagy egyéb szükséges adatok - kezeli.

A személyes adatok közé tartoznak a személyes adatok különleges kategóriái is, amelyek kezelésére az üzemeltető egyidejűleg jogosult és köteles. Az üzemeltető által kezelt személyes adatok különleges kategóriái például az egészségi állapotra, szociális helyzetre, vagyoni körülményekre vonatkozó adatok, stb.

A személyes adatokat, illetve a feldolgozott személyes adatok kategóriáit az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása tartalmazza.

A személyes adatok kezelésének jogalapjainál, ahol az üzemeltető szerződéses kötelezettségeket, jogi kötelezettségeket, valamint közérdekű és közhatalmi feladatokat lát el, az üzemeltető által kezelt személyes adatokat elsősorban jogszabályok határozzák meg. A személyes adatok feldolgozásakor, ahol a jogalap a hozzájárulás vagy a jogos érdek, az üzemeltető határozza meg a feldolgozott személyes adatok kategóriáit.

 1. A személyes adatok megőrzési ideje

Az adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok feldolgozásának céljától függően tárolja. A megőrzési időszak során az üzemeltető figyelembe veszi a személyes adatok megőrzésének minimalizálása elvét, azaz a személyes adatokat csak addig az időtartamig őrzi meg, amíg a személyes adatok megőrzése szükséges.

Az üzemeltető a személyes adatokat a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak, különösen a 395/2002. számú, az archívumokról és nyilvántartásokról szóló törvénynek megfelelően tárolja, amelyben a személyes adatok egyes csoportjainak megőrzési idejét a hatályos jogszabályok határozzák meg. Amennyiben az üzemeltető nyilvántartási tervében nincs meghatározva a megőrzési időszak, az üzemeltető határozza meg a személyes adatok megőrzési időszakát, amelyet az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában határoz meg.

Kérése esetén tájékoztatást nyújtunk Önnek a személyes adatok megőrzési idejéről, amelyet a Regisztrációs tervben határozunk meg.

 1. Az Érintett személy jogai

Az Ön mint Érintett személyes adatainak védelmét a Rendelet rendelkezései, illetve bizonyos esetekben a Törvény előírásai szabályozzák.

Érintett személyként az alkalmazáson keresztül gyakorolhatja jogait az üzemeltetővel szemben, amelyek a következők:

Hozzáférési jog

Önnek joga van másolatot kérni az Önről tárolt személyes adatokról, valamint tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként nem kéri.

Jogorvoslati lehetőség

Ésszerű lépéseket teszünk az Önről tárolt információk pontosságának, teljességének és időszerűségének biztosítása érdekében. Abban az esetben, ha a birtokunkban lévő személyes adatok pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, az Ön kezdeményezése alapján kiigazítjuk, frissítjük vagy kiegészítjük ezeket a személyes adatokat.

Törlési jog

Bizonyos körülmények között joga van kérni, hogy töröljük személyes adatait, például ha az Önről megszerzett személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés eredeti céljának eléréséhez, vagy ha Ön visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Jogát azonban az összes releváns körülmény fényében kell értékelni. Előfordulhat például, hogy az alkalmazandó jog alapján különleges jogunk van, ami azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni teljesíteni a kérését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van arra is, hogy kérje tőlünk személyes adatainak további feldolgozását. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az általunk kezelt személyes adatai helytelenek, az adatkezelés jogellenes, és kéri az adatkezelés korlátozását, nekünk nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek mint Érintettnek szüksége van rá jogi igények érvényesítéséhez, vagy ha úgy gondolja, hogy az üzemeltetőnek nincs jogos oka az Ön személyes adatainak további kezelésére.

Az adathordozhatóság joga

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy személyes adatait egy másik, Ön által választott szervezetnek továbbítsa. A hordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket olyan szerződés alapján dolgozunk fel, amelynek Ön a szerződő fele, az Ön által adott hozzájárulással, vagy ha a személyes adatokat automatizált módon dolgozzuk fel.

A tiltakozás joga

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, például ha személyes adatait közérdekű feladat végrehajtása során, ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során, jogos érdekből történő adatkezelés vagy profilalkotással járó adatkezelés esetén kezeljük. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok ilyen jellegű feldolgozása ellen, nem fogjuk tovább feldolgozni az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk az ilyen feldolgozáshoz szükséges jogos okokat.

Profilalkotással vagy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Abban az esetben, ha személyes adatokat profilalkotás vagy automatizált döntéshozatal útján kezelünk, Önnek joga van megtagadni az automatizált egyedi döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is, amely jogi vagy hasonló jelentős következményekkel járna Önre nézve. Az üzemeltető azonban a személyes adatok feldolgozása során nem alkalmaz automatizált egyéni döntéshozatalt vagy profilalkotást.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, joga van ahhoz, hogy visszavonja a személyes adatai további feldolgozásához adott hozzájárulását. Hozzájárulását írásban, e-mailben vagy szóban (személyesen) vonhatja vissza.

A panasz benyújtásának joga

Panasszal fordulhat a felügyeleti szervhez, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; weboldal: dataprotection.gov.sk, telefonszám: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 1. Az Érintett személy jogainak alkalmazása

Ön alkalmazhatja az üzemeltető ezen tájékoztatási kötelezettségének fenti 7. pontjában említett jogait:

- írásban, az alábbi címre küldött kérelemmel: Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, székhelye: Muránska 1331/4, 050 01 Revúca

- elektronikus úton, a info@regiongemer.sk e-mail címen keresztül

- szóban, a székhelyünk, a Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer (székhelye: Muránska 1331/4, 050 01 Revúca) címén, amelyről írásos jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát átadjuk Önnek.

A jogai gyakorlására ingyenesen adunk választ. Bizonyos körülmények között, a jogai gyakorlására vonatkozó ismételt, indokolatlan vagy nem megfelelő kérés esetén jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani az információszolgáltatásért.

A jogai gyakorlásától számított egy hónapon belül választ adunk Önnek. Bizonyos esetekben jogosultak vagyunk arra, hogy az Érintett személyektől érkező kérelmek nagy száma és összetettsége esetén meghosszabbítsuk a válaszadási határidőt, de legfeljebb két hónappal. A határidő meghosszabbításáról minden esetben tájékoztatni fogjuk Önt.

 1. Profilalkotás

Az üzemeltető nem kezeli az Ön személyes adatait profilalkotás vagy automatizált egyedi döntéshozatal semmilyen formája révén. Így a személyes adatok üzemeltető általi feldolgozása során nem kerül sor profilalkotásra vagy személyes adatok automatizált egyedi döntéshozatal útján történő feldolgozására az Ön személyes szempontjainak értékelése céljából.

 1. Harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek történő átadás

Személyes adatok továbbítására harmadik és nemzetközi szervezeteknek nem kerül sor.

 1. Címzettek

Az Ön személyes adatai átadhatók a címzettnek - elsősorban közvetítőknek, de harmadik feleknek is.

A közvetítők között elsősorban olyan cégek vannak, amelyekkel együttműködünk - informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégek, adó- és számviteli jellegű szolgáltatások stb.

Az üzemeltető kizárólag olyan közvetítőket vesz igénybe, akik megfelelő technikai és biztonsági intézkedéseket hoztak, amelyek révén teljesülnek a rendelet, a törvény és a személyes adatok biztonságára és védelmére vonatkozó egyéb előírások követelményei, és amelyek biztosítják az Ön személyes adatainak biztonságos feldolgozását.

Az egyéb címzettek különösen azok a hatóságok, amelyek jogosultak az üzemeltető által megszerzett személyes adatok feldolgozására. E szervek közé tartozhatnak a bíróságok, a büntetőeljárásban tevékenykedő szervek stb.

- Weboldal adatvédelmi nyilatkozata és a sütik használata (Tájékoztatás a személyes adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról)