Fresková výzdoba kostola v Kyjaticiach
Zdroj: OZ Gotická cesta

Európske kultúrne dedičstvo

Takmer ročné čakanie na rozhodnutie poroty značky Európske kultúrne dedičstvo bolo zavŕšené úspechom. Európska komisia zaradila súbory stredovekých nástenných malieb v dvanástich kostoloch v Gemeri a Malohonte do zoznamu unikátnych pamiatok s celoeurópskym významom. Táto značka je na základe prísneho hodnotenia udelená lokalitám alebo objektom, ktoré reprezentujú európsku históriu a odrážajú spoločné európske hodnoty a ich vplyv na rozvoj kultúry a spoločnosti

Fresková výzdoba v stredovekých kostoloch, stará v niektorých prípadoch až 7 storočí, uspela spomedzi ďalších jedinečných projektov naprieč celou Európou.

Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.

Okrem doteraz zabehnutých kultúrnych programov ako sú podujatia Gotická cesta otvorená, vedecká konferencia o výskumoch stredovekých pamiatok, či stredoveký festival v Kraskove, sa návštevníci môžu v najbližších rokoch tešiť na výstavy, koncerty, rôzne tematické prehliadky či festivaly. V projekte sa však myslí aj na zlepšenie dostupnosti pamiatok, kvalitnejšiu prezentáciu s použitím moderných technológií priamo na mieste alebo vo virtuálnom priestore so zameraním na rôzne skupiny návštevníkov od detí až po vedeckých pracovníkov. Na Gemer a do Malohontu vďaka workshopom, rezidenčným pobytom či výmene s ostatnými držiteľmi značky Európske dedičstvo zavíta do konca roka 2026 množstvo domácich či zahraničných umelcov a študentov.

Na spolupráci pri nominácii sa v roku 2020 dohodli Banskobystrický a Košický samosprávny kraj, oblastná organizácia cestovného ruchu /OOCR/ Gemer, združenie Gotická cesta a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rimavské Brezovo ako oficiálny predkladateľ nominácie. Projekt bol na národnej úrovni posúdený Pamiatkovým úradom SR a v marci 2021 oficiálne zaslaný Európskej komisii. Panel nezávislých odborníkov pozostávajúci z 13 členov vymenovaných Európskym parlamentom, Radou, Komisiou a Výborom regiónov hodnotil nominácie z celej Európy.

Doteraz sa aj napriek sťaženým podmienkam pandémie podarilo posunúť bližšie k realizácii konkrétnych plánov, ako je zavedenie viacjazyčných audiosprievodcov v kostoloch, preklad kontaktného portálu gotickacesta.sk do angličtiny a maďarčiny, spustenie stránky značky na destinačnom webe Banskobystrického kraja zahoramizadolami.sk, či príprava podujatí v nasledujúcom roku.

Sme nesmierne radi, že cenné fresky ukrývajúce stáročný príbeh spolupráce rôznych kultúr a etník na našom území, získali uznanie na celoeurópskej úrovni. Gemer a Malohont boli vždy centrom hospodárskeho, duchovného a kultúrneho života. Veríme, že užšia spolupráca na všetkých úrovniach nám vďaka tejto značke prinesie ovocie vo forme zlepšenia ekonomických a kultúrnych príležitostí pre miestnych obyvateľov a skvalitnenia služieb pre návštevníkov,“ zhrnul predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Je skvelé vidieť, že naše síce menej známe, ale o to hodnotnejšie stredoveké pamiatky sa dočkali takejto pocty. Rozvinutie plného potenciálu Gemera a Malohontu v rovine cestovného ruchu a kultúry je práve vďaka takýmto krokom reálnym cieľom. Spolupráca naprieč krajmi, rozvojovými organizáciami, vlastníkmi pamiatok a mimovládnym sektorom, ktorá bola deklarovaná pred rokom a pol pri podpise memoranda, má svoju stratégiu a vďaka medzinárodne uznávanej značke Európske dedičstvo sa nám ju aj podarí v najbližších rokoch naplniť a zviditeľniť,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Miroslav Boldiš, predseda združenia Gotická cesta dodal: „Unikátne nástenné maľby inšpirované talianskou školou sú dôkazom hospodárskej a kultúrnej výmeny naprieč strednou a západnou Európou v stredoveku. Prírodnému bohatstvu a baníctvu, kvôli ktorému sa do regiónu presúvali obyvatelia napríklad z Nemecka, vďačíme za hodnoty, ktoré dnes kostoly s freskovou výmaľbou predstavujú pre duchovný život a kultúrne dedičstvo.

Značka Európske kultúrne dedičstvo (European Heritage Label) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Slovenskej pamiatke bola v tomto roku udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagógam v Budapešti či kostolu Javorca v Slovinsku. Značka spája a prezentuje spoločnú históriu kontinentu na podklade konkrétnych miest, predmetov, ale aj nehmotného kultúrneho dedičstva s kľúčovou úlohou v histórii Európy.

Kontakt

Kategórie: #Kultúra