Evanjelický kostol Kameňany
Zdroj: OZ Gotická cesta

Evanjelický kostol v Kameňanoch

Začiatky kostolíka v Kameňanoch, pôvodne zasväteného uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi, siahajú do prvej polovice 13. storočia. Nie je však jasné, ako vyzeral. Mohlo ísť o rotundu alebo o stavbu s obdĺžnikovou loďou a vysokou polkruhovou apsidou. Pomerne veľké proporcie stavby však svedčia o význame a postavení Kamenian v tom období, kedy boli centrom tejto časti Gemera. Dôkazom je aj kvalitná fresková výzdoba, ktorú kostol dostal začiatkom druhej polovice 14. storočia.

Kostol i nástenné maľby utrpeli v 16. storočí nájazdom turkov i veľkým požiarom, kedy sa zrútil drevený strop lode. Vtedy už kostol patril protestantom - evanjelikom, u ktorých popri potrebných opravách došlo k zabieleniu stredovekých nástenných malieb. O pár storočí neskôr boli, okrem iných, odkryté aj monumentálne maľby zobrazujúce v nadživotnej veľkosti uhorských kráľov sv. Štefana, sv. Ladislava a princa sv. Imricha.  Plastické stvárnenie svätožiar apoštolov je na maľbách Kamenianskeho kostola najprepracovanejšie spomedzi dosiaľ známych stredovekých fresiek na Slovensku.

Dnešnú podobu kostola ovplyvnili prestavby v 17. storočí a postavenie samostatne stojacej murovanej zvonice okolo roku 1800. Tá je členená pilastrami, ukončená korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a barokovou helmicou.

Z neskoršieho obdobia je ku kostolu predstavaná veža s drevenou ochodzou a barokovou helmicou s vročením 1899. Opomenúť sa nesmie ani vzácny organ z roku 1785 od organára Františka Eduarda Petznika z Tisovca.

V roku 2010 bol zrealizovaný komplexný reštaurátorský výskum a zároveň bola vymenená strešná krytina nad presbytériom, ako aj loďou.

Kontakt