Evanjelický kostol Ochtiná
Zdroj: OZ Gotická cesta

Evanjelický kostol v Ochtinej

Výstavba kostola pravdepodobne súvisí s miestnym rodom Bubekovcov, ktorý túto obec vlastnil. Prvá písomná zmienka o objekte je z rokov 1332 - 1337.
Podľa najnovších výskumov mala stavba podobu bezvežového jednolodia so svätyňou, zrejme kvadratického pôdorysu.

Kostolík výrazným spôsobom zmenil svoju podobu v druhej polovici 15. storočia. K severnej strane bola pristavaná bočná loď zaklenutá hviezdicovou klenbou. Okolo roku 1635 bol pôvodne plochý drevený strop v lodi nahradený pruskou klenbou. V tomto období, kedy bol kostol už evanjelický, dochádza ako i v mnohých iných k zabieleniu stredovekých nástenných malieb. Tie, dnes znovu odkryté, pokrývajú celý interiér presbytéria a čiastkovo sú zachované aj v povalovom priestore. Ich autorovi bol prisúdený prívlastok Majster ochtinského presbytéria. Svojím vysoko profesionálnym výtvarným prejavom a monumentalitou patria práce tohto umelca maliarsky i umelecky k dielam výnimočnej, až nadregionálnej kvality.

Fresková výmaľba zobrazuje christologický cyklus: Zvestovanie Panne Márii, návšteva Márie u Alžbety, narodenie Krista, príchod a poklona troch kráľov, obetovanie v chráme, dvanásťročného Ježiša v chráme, korunovanie Panny Márie a poslednú večeru. Medzi menej časté motívy patri Apokalyptické zviera na víťaznom oblúku, či stvárnenie sv. Trojice v podobe hlavy s troma tvárami, ktoré nájdeme na ostení kruhového okna. Podobné stvárnenie nájdeme aj v kostolíku v Rákoši, ktoré bolo pravdepodobne vzorom pre ochtinskú maľbu. Rozsiahla, umelecky mimoriadne kvalitná fresková výmaľba interiéru je časovo radená do obdobia rokov 1360-1380.

Pre návštevu tohto skvostu sa treba vopred ohlásiť u diakona cirkevného zboru ECAV Ochtiná, p. Martina Dudáša na tel.č. +421 905 874 096

Kontakt
, 049 35 Ochtiná